Obchodné podmienky

Ing. Dušan Neubauer – BAUER creative pre internetový predaj

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Ing. Dušan Neubauer – BAUER creative
Nábr. mládeže 25, 949 01 Nitra
IČO 30930057, 1030801211
zapísaný na OÚ v Nitre, 403-7580 č. OŽP-C/2007/06141-2/CR1
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
SR: 4201404202 / 8360 BRE Bank SA (mBank)
Variabilný symbol: číslo objednávky
(ďalej len "Predávajúci")

a Kupujúcim,

ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho kalendar.bauercreative.sk (ďalej len "tovar"), uzavretá spôsobom podľa článku II. Obchodných podmienok.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom "Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. fakturačné údaje a e-mailový kontakt na objednávateľa. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail so zálohovou faktúrou.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá pripísaním platby Kupujúceho za zálohovú faktúru na bankový účet Predávajúceho.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho kalendar.bauercreative.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

3.2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci bankovým prevodom.

3.3. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar doručíme na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania. V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.2. Dodacia lehota začína od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu zálohovej faktúry a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu na účet Kupujúceho do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho o vrátení platby, ktoré zašle e-mailom na info@bauercreative.sk.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Po obdržaní Tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať dátovú časť tovaru, v prípade chyby v dátovej časti tovaru má Kupujúci právo postupovať v zmysle bodu VI. týchto Obchodných podmienok.

VI. Reklamačný poriadok

6.1. V prípade, že tovar obsahuje chybu v dátovej časti, Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy (v zmysle bodu VII. týchto Obchodných podmienok), alebo na bezplatnú opravu tovaru Predávajúcim do 15 dní od nahlásenia takejto chyby Predávajúcemu e-mailom na info@bauercreative.sk.

6.2. Za použitie tovaru s chybou v dátovej časti zodpovedá Kupujúci a vzdáva sa nároku na akékoľvek odškodnenie zo strany Predávajúceho.

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa Kupujúci zaväzuje tovar a súbory, vytvorené Klientom, ktoré tovar obsahujú, trvalo odstrániť z informačných a úložných systémov, v ktorých sa nachádzajú, nepoužiť ich na ďalšie spracovanie, ani ho poskytnúť tretím stranám. Kupujúci sa zaväzuje skartovať materiál, na ktorý bol tovar alebo produkt, obsahujúci tovar, prenesený, napr, tlačou a pod. Náklady na trvalé odstránenie materiálu znáša Kupujúci.

7.3. Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy prevodom na účet Kupujúceho.

7.4. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar, Obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom v momente odoslania objednávky.

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy), Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho info@bauercreative.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

8.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených v Obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

8.8. Predávajúci si vyhrazuje právo meniť znenie Obchodných podmienok.